OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – POUČENÍ ZÁKAZNÍKŮ

1. Úvodní informace

LOUDA REALITY a.s., IČO: 02144972, se sídlem čp. 166, 290 01 Choťánky (dále jen „Správce“) poskytuje ubytovací služby prostřednictvím internetové prezentace na adrese http://reality.louda.cz/Paseky (dále jen „Služby“).

Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů zákazníka (fyzické osoby) při poskytování Služeb.

2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Správcem a zákazníkem a zasílání obchodních sdělení, resp. newsletterů týkajících se Služeb zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí, že zasílání obchodních sdělení je oprávněným zájmem Správce a týká se zejména změny ceníku, obchodních podmínek či informací o změnách bezprostředně se týkajících ubytovacího zařízení. Obchodní sdělení mohou být zákazníkovi zasílána i bez souhlasu, pokud budou obsahovat výše uvedené důvody, v ostatních případech je třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. Pro zasílání newsletterů je vždy třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v následujícím rozsahu údajů poskytnutých Správci zákazníkem při učinění objednávky formou emailové zprávy nebo online formulářem na webových stránkách; identifikačních údaje zákazníka poskytnutých Správci: (jméno, příjmení, adresy bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu) a údajů o poskytnutých Službách shromážděných Správcem (IP adresa, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození). Zákazník je povinen sdělovat Správci údaje správné a aktuální, v případě, že v mezidobí dojde k jakékoli změně, je třeba tuto změnu nahlásit Správci, který je povinen údaje ve své evidenci opravit.

4. Doba zpracování osobních údajů

Správce bude evidovat osobní údaje zákazníka po dobu trvání smlouvy, a vždy dále po dobu, kterou jí jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje uchovávat, resp. po dobu platnosti souhlasu, který zákazník Správci udělil, a to v případech, kdy je důvodem zpracování osobních údajů souhlas. Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat pro účely plnění povinností Správce i zákazníka dle příslušných právních předpisů po dobu maximálně 10 let počítanou od uzavření smlouvy, nebo po dobu maximálně 10 let počítanou od posledního obchodního styku mezi Správcem a zákazníkem, není-li právním předpisem stanovena delší lhůta.

5. Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracovávány v elektronické formě a papírové formě (účetní doklady). Správce při zpracování osobních údajů zákazníků Služeb nevyužívá zpracovatele, vyjma konkrétní osoby správce ubytovacího zařízení, se kterým má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu. Správce při zpracování osobních údajů zákazníků Služeb nepředává ani nepřeprodává jejich osobní údaje žádným příjemcům.

6. Poučení o právech zákazníků

Zákazník má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu.

Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje ani udělit Správci souhlas s jejich zpracováním; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Odvolání souhlasu zákazníka se zasíláním obchodních sdělení, resp. newsletterů nebude mít žádný vliv na možnost využívat Služby.

Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce odstranil tento vzniklý stav. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

Zákazník je oprávněn se obrátit na Správce s dotazem ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím emailové adresy chatapaseky@louda.cz nebo na adrese sídla firmy, kdy z dotazu bude patrné, že se jedná o „Paseky“.

7. Ukončení zpracování osobních údajů

Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu reality@louda.cz

V ostatních případech mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem plnění Smlouvy nebo ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce, příjemce osobních údajů nebo jiné dotčené osoby a dále po dobu trvání lhůt dle čl. 4.

8. Informace o používání Cookies

Sbírat nebo sdílet informace můžete, aniž byste o tom věděli, také během surfování po internetu. Tedy sbírají a sdílejí je za vás malé datové soubory, označované jako cookies, nebo internetové tagy. Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit cookies na Cache zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, osobní údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části. Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy rovněž nebudou cookies zasílány. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

Přejeme příjemný pobyt

LOUDA REALITY a.s.

© 2021 - LOUDA REALITY a.s.